Domov pro seniory

Poslání sociální služby Domov pro seniory

Poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytování služeb dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. V rámci této péče zajišťování pomoci při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a tak poskytovat podporu k co nejdelšímu zachování jejich soběstačnosti.

Rozsah poskytovaných služeb

Domově pro seniory je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
    - Poskytnutí ubytování,
    - poskytnutí stravy,
    - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
    - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
    - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
    - sociálně terapeutické činnosti,
    - aktivizační činnosti,
    - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
    - fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově pro seniory poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.

 

Cíle sociální služby Domov pro seniory

Cíle klientů samotných (na základě analýzy Individuálních plánů

    - Udržet kvantitu, kvalitu a pestrost nabízených akcí pro klienty

    - udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací,

    - udržet, případně i rozšířit osobní, příbuzenské, místní a společenské kontakty klientů.

Cíle Domova pro seniory

    - Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví),

    - poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),

    - podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot).

 

Cílová skupina Domova pro seniory

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

 

Kapacita sociální služby Domov pro seniory

Kapacita sociální služby Domov pro seniory je 55 lůžek.

Jak využít našich služeb?

K přijetí osoby do Domova pro seniory je nezbytně nutné odevzdat „Žádost o přijetí“ (vyplní žadatel) a dále „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ (vyplní ošetřující lékař). Oba tyto formuláře je možné si stáhnout na těchto stránkách (viz úvodní strana, záložka „Ke stažení“). Před odevzdáním formulářů doporučujeme navíc osobní jednání, v jehož průběhu Vám budou poskytnuty veškeré informace, které jsou důležité z hlediska přijetí osoby do našeho zařízení, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Se svými dotazy se na nás můžete obracet ale i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě osobního jednání doporučujeme sjednat schůzku předem.

Po vyplnění je třeba oba formuláře doručit (osobně nebo poštou) na adresu zařízení. V případě potřeby může žadatel, po předchozí domluvě, vyplnit žádost za účasti sociálního pracovníka. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel o vyřízení své žádosti vyrozuměn. Pokud nebude žadatel přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a v Žádosti o přijetí“ uvedl, že chce být zařazen do evidence žadatelů, bude mu vyhověno. O zařazení do evidence se žadateli zasílá oznámení.

V případě kladného vyřízení žádosti bude s žadatelem dohodnuta schůzka, na níž budou projednány podrobnosti přijetí.

 

Formuláře

    - Žádost o přijetí 

    - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Formuláře si je možné opatřit několika způsoby:

    - vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese: http://www.cssdecin.cz/index.php/dokumenty-formulare/category/9-domov-pro-seniory

    - dožádáním u sociálního pracovníka; k tomu účelu využijte

        - telefonní číslo 604 294 675

        - e-mail: viz Kontakty (sociální pracovnice) v záložce Obecné informace

        - žádat písemně na adrese: Domov pro seniory, Kamenická 755/195, 405 02,  Děčín II

        - vyžádáním při osobní návštěvě v zařízení

Kde sociální službu Domov pro seniory poskytujeme?

Domov pro seniory se nachází v Děčíně II – Nové Město, na okraji obytné zóny a přilehlého lesoparku, při výjezdu z města ve směru na Českou Kamenici (Liberec) po levé straně za točnou městské hromadné dopravy. Z centra Děčína tak lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 201 a 207 – zastávka Kamenická. Zastávka se nachází přímo u Domova pro seniory. Hlavní vchod je ze dvora objektu. Vjezd do areálu není povolen (vyjma dopravní obsluhy). Na ulici Kamenická jsou parkovací místa pro osobní vozidla.

Děčín II, Kamenická 755/195 - odkaz na 

http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.2375018&y=50.7840593&z=15&source=firm&id=2393897

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi