Domov se zvláštním režimem

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: úterý 9. leden 2024 11:49

Poslání sociální služby Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních potřeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče zajišťovat pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a poskytovat tak podporu k co nejdelšími zachování jejich soběstačnosti. Služby se poskytují dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Rozsah poskytovaných služeb

V Domově se zvláštním režimem je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • Poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově se zvláštním režimem poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.

Cíle sociální služby Domov se zvláštním režimem

Cíle klientů samotných (na základě analýzy Individuálních plánů)

 • Udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací,
 • udržet kvantitu, kvalitu a pestrost nabízených akcí pro klienty,
 • udržet, případně i rozšířit osobní, příbuzenské, místní a společenské kontakty klientů.

Cíle Domova se zvláštním režimem

 • Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví),
 • poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),
 • podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot).

 

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro osoby závislé na návykových látkách a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

 

Kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem

Kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem je 46 lůžek.

 

Jak využít našich služeb?

K přijetí osoby do Domova se zvláštním režimem je nezbytně nutné odevzdat „Žádost o přijetí“ (vyplní žadatel) a dále „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ (vyplní ošetřující lékař). Oba tyto formuláře je možné si stáhnout na těchto stránkách (viz úvodní strana, záložka „Dokumenty/formuláře“. Před odevzdáním formulářů doporučujeme navíc osobní jednání, v jehož průběhu Vám budou poskytnuty veškeré informace, které jsou důležité z hlediska přijetí osoby do našeho zařízení, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Se svými dotazy se na nás můžete obracet ale i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě osobního jednání doporučujeme sjednat schůzku předem.

Po vyplnění je třeba oba formuláře doručit (osobně nebo poštou) na adresu zařízení. V případě potřeby může žadatel, po předchozí domluvě, vyplnit žádost za účasti sociálního pracovníka. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel o vyřízení své žádosti vyrozuměn. Pokud nebude žadatel přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a v Žádosti o přijetí“ uvedl, že chce být zařazen do evidence žadatelů, bude mu vyhověno. O zařazení do evidence se žadateli zasílá oznámení.

V případě kladného vyřízení žádosti bude s žadatelem dohodnuta schůzka, na níž budou projednány podrobnosti přijetí.

Formuláře

 • Žádost o přijetí
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Formuláře si je možné opatřit několika způsoby:

 • vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese:
 • Dokumenty, formuláře - Dokumenty a formuláře (cssdecin.cz)
 • dožádáním u sociálního pracovníka; k tomu účelu využijte:
 • telefonní číslo: 604 294 675
 • e-mail: viz Kontakty (sociální pracovnice) v záložce Obecné informace
 • žádat písemně na adrese: Domov pro seniory, Kamenická 755/195, 405 02,  Děčín II
 • vyžádáním při osobní návštěvě v zařízení

Kde sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme?

Domov se zvláštním režimem se nachází v objektu Domova pro seniory, a to v Děčíně II – Nové Město, na okraji obytné zóny a přilehlého lesoparku, při výjezdu z města ve směru na Českou Kamenici (Liberec) po levé straně za točnou městské hromadné dopravy. Z centra Děčína tak lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 201 a 207 – zastávka Kamenická. Zastávka se nachází přímo u Domova pro seniory. Hlavní vchod je ze dvora objektu. Vjezd do areálu není povolen (vyjma dopravní obsluhy). Na ulici Kamenická jsou parkovací místa pro osobní vozidla.

Děčín II, Kamenická 755/195 - odkaz na:

http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.2375018&y=50.7840593&z=15&source=firm&id=2393897

Domov pro seniory

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: úterý 9. leden 2024 11:36

Poslání sociální služby Domov pro seniory

Poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytování služeb dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. V rámci této péče zajišťování pomoci při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb, a tak poskytovat podporu k co nejdelšímu zachování jejich soběstačnosti.

Rozsah poskytovaných služeb

V Domově pro seniory je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • Poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově pro seniory poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.

Cíle sociální služby Domov pro seniory

Cíle klientů samotných (na základě analýzy Individuálních plánů)

 • Udržet kvantitu, kvalitu a pestrost nabízených akcí pro klienty,
 • udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací,
 • udržet, případně i rozšířit osobní, příbuzenské, místní a společenské kontakty klientů.

Cíle Domova pro seniory

 • Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví),
 • poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),
 • podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot).

 

Cílová skupina Domova pro seniory

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

 

Kapacita sociální služby Domov pro seniory

Kapacita sociální služby Domov pro seniory je 55 lůžek.

Jak využít našich služeb?

K přijetí osoby do Domova pro seniory je nezbytně nutné odevzdat „Žádost o přijetí“ (vyplní žadatel) a dále „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ (vyplní ošetřující lékař). Oba tyto formuláře je možné si stáhnout na těchto stránkách (viz úvodní strana, záložka „Dokumenty/formuláře“). Před odevzdáním formulářů doporučujeme navíc osobní jednání, v jehož průběhu Vám budou poskytnuty veškeré informace, které jsou důležité z hlediska přijetí osoby do našeho zařízení, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Se svými dotazy se na nás můžete obracet ale i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě osobního jednání doporučujeme sjednat schůzku předem.

Po vyplnění je třeba oba formuláře doručit (osobně nebo poštou) na adresu zařízení. V případě potřeby může žadatel, po předchozí domluvě, vyplnit žádost za účasti sociálního pracovníka. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel o vyřízení své žádosti vyrozuměn. Pokud nebude žadatel přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a v Žádosti o přijetí“ uvedl, že chce být zařazen do evidence žadatelů, bude mu vyhověno. O zařazení do evidence se žadateli zasílá oznámení.

V případě kladného vyřízení žádosti bude s žadatelem dohodnuta schůzka, na níž budou projednány podrobnosti přijetí.

Formuláře

 • Žádost o přijetí
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Formuláře si je možné opatřit několika způsoby:

 • vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese:
 • Dokumenty, formuláře - Dokumenty a formuláře (cssdecin.cz)
 • dožádáním u sociálního pracovníka; k tomu účelu využijte:
 • telefonní číslo: 604 294 675 e-mail: viz Kontakty (sociální pracovnice) v záložce Obecné informace
 • žádat písemně na adrese: Domov pro seniory, Kamenická 755/195, 405 02, Děčín II
 • vyžádáním při osobní návštěvě v zařízení

Kde sociální službu Domov pro seniory poskytujeme?

Domov pro seniory se nachází v Děčíně II – Nové Město, na okraji obytné zóny a přilehlého lesoparku, při výjezdu z města ve směru na Českou Kamenici (Liberec) po levé straně za točnou městské hromadné dopravy. Z centra Děčína tak lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 1 a 7 – zastávka Kamenická. Zastávka se nachází přímo u Domova pro seniory. Hlavní vchod je ze dvora objektu. Vjezd do areálu není povolen (vyjma dopravní obsluhy). Na ulici Kamenická jsou parkovací místa pro osobní vozidla.

Děčín II, Kamenická 755/195 - odkaz na:

http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.2375018&y=50.7840593&z=15&source=firm&id=2393897

Prohlášení o přístupnosti

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pondělí 3. únor 2020 6:46

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Redakční systém Joomla může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech. Tyto informace o názvech obrázků bohužel není možno doplnit, jelikož je použita zakoupená šablona od externího tvůrce pro redakční systém Joomla.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

 • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 29.01.2020
 • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 29.01.2020

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace
405 02 Děčín

telefon: 412 591 230
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď, nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla. Tento redakční systém se řadí k jedněm z nejpopulárnějších Open Source redakčních systémů (angl. zkratka CMS) vůbec. Je licencován pod GNU General Public License.

Správcem veškerého obsahu je Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Cookies

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: středa 15. červenec 2020 8:03

 

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit, v souladu se zákony, malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference (nastavení) a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Používáme také cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

 

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:

 • vymazání – cookies můžete vymazat ve Vašem prohlížeči (zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek),
 • blokování cookies – prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena.

Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org

Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: středa 27. březen 2019 12:20

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE PARTNEREM PROJEKTU

"Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195"

 

 

 

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi