Domov se zvláštním režimem

Poslání sociální služby Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních potřeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče zajišťovat pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a poskytovat tak podporu k co nejdelšími zachování jejich soběstačnosti. Služby se poskytují dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Rozsah poskytovaných služeb

V Domově se zvláštním režimem je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • Poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově se zvláštním režimem poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.

Cíle sociální služby Domov se zvláštním režimem

Cíle klientů samotných (na základě analýzy Individuálních plánů)

 • Udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací,
 • udržet kvantitu, kvalitu a pestrost nabízených akcí pro klienty,
 • udržet, případně i rozšířit osobní, příbuzenské, místní a společenské kontakty klientů.

Cíle Domova se zvláštním režimem

 • Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví),
 • poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),
 • podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot).

 

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro osoby závislé na návykových látkách a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

 

Kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem

Kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem je 46 lůžek.

 

Jak využít našich služeb?

K přijetí osoby do Domova se zvláštním režimem je nezbytně nutné odevzdat „Žádost o přijetí“ (vyplní žadatel) a dále „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ (vyplní ošetřující lékař). Oba tyto formuláře je možné si stáhnout na těchto stránkách (viz úvodní strana, záložka „Dokumenty/formuláře“. Před odevzdáním formulářů doporučujeme navíc osobní jednání, v jehož průběhu Vám budou poskytnuty veškeré informace, které jsou důležité z hlediska přijetí osoby do našeho zařízení, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Se svými dotazy se na nás můžete obracet ale i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě osobního jednání doporučujeme sjednat schůzku předem.

Po vyplnění je třeba oba formuláře doručit (osobně nebo poštou) na adresu zařízení. V případě potřeby může žadatel, po předchozí domluvě, vyplnit žádost za účasti sociálního pracovníka. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel o vyřízení své žádosti vyrozuměn. Pokud nebude žadatel přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a v Žádosti o přijetí“ uvedl, že chce být zařazen do evidence žadatelů, bude mu vyhověno. O zařazení do evidence se žadateli zasílá oznámení.

V případě kladného vyřízení žádosti bude s žadatelem dohodnuta schůzka, na níž budou projednány podrobnosti přijetí.

Formuláře

 • Žádost o přijetí
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Formuláře si je možné opatřit několika způsoby:

 • vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese:
 • Dokumenty, formuláře - Dokumenty a formuláře (cssdecin.cz)
 • dožádáním u sociálního pracovníka; k tomu účelu využijte:
 • telefonní číslo: 604 294 675
 • e-mail: viz Kontakty (sociální pracovnice) v záložce Obecné informace
 • žádat písemně na adrese: Domov pro seniory, Kamenická 755/195, 405 02,  Děčín II
 • vyžádáním při osobní návštěvě v zařízení

Kde sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme?

Domov se zvláštním režimem se nachází v objektu Domova pro seniory, a to v Děčíně II – Nové Město, na okraji obytné zóny a přilehlého lesoparku, při výjezdu z města ve směru na Českou Kamenici (Liberec) po levé straně za točnou městské hromadné dopravy. Z centra Děčína tak lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 201 a 207 – zastávka Kamenická. Zastávka se nachází přímo u Domova pro seniory. Hlavní vchod je ze dvora objektu. Vjezd do areálu není povolen (vyjma dopravní obsluhy). Na ulici Kamenická jsou parkovací místa pro osobní vozidla.

Děčín II, Kamenická 755/195 - odkaz na:

http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.2375018&y=50.7840593&z=15&source=firm&id=2393897

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi