Pečovatelská služba

Poslání sociální služby Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče klientovi ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých klientů. Při výkonu činnosti je vždy respektována klientova důstojnost a jeho lidská práva.

Rozsah poskytovaných služeb

Pečovatelská služba je poskytována klientům v rozsahu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 fakultativní služby
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí
- Dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí

 

Provozní doba Pečovatelské služby

 pondělí – neděle od 07.00 do 21.00 hod.

 

Cíle sociální služby Pečovatelská služba

Udržení klientů co možná nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, s individuální podporou vycházející z potřeb klienta (poskytování základních a fakultativních pečovatelských služeb). Cílem je poskytovat klientovi služby, které sám nezvládá.

Cílová skupina Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány klientům bez omezení věku.

Působnost a forma poskytování Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v přirozeném prostředí klientů, tj. v místě bydliště klienta v rámci města Děčín.

  • Terénní forma – v bytech klientů
  • Ambulantní forma – dle individuálních potřeb a vymezených časech ve střediscích osobní hygieny (bezbariérové koupelny) na adresách:

           - Děčín VI, Krásnostudenecká 1525/30
           - Děčín IX, Jindřichova 337

 

Jak využít našich služeb?

O službu lze požádat telefonicky, písemně, osobně, elektronicky. Na webové adrese www.cssdecin.cz je k dispozici Žádost o poskytování Pečovatelské služby a aktuální dokumenty - sazebníky. Zájemce je zařazen a zapsán do „evidence žadatelů“, sociální pracovník provádí v dohodnutém termínu sociální šetření (jednání s žadatelem) v místě trvalého bydliště zájemce nebo jeho zástupce. Zjišťují se očekávání, potřeby a cíle klienta, kterými se má služba naplnit. Uživatel je poskytovatelem seznámen s podmínkami, možnostmi a rozsahem služby, ceníkem nabízených služeb, s vnitřními pravidly služby a s postupy v případě vyřizování stížností. V případě oboustranné shody a dohody (v jakém rozsahu, druhu, četnosti a za jakou cenu bude služba využívána), se vypracovává Smlouva o poskytování služby a to výhradně v písemné podobě. Následně se ponechává čas na důkladné prostudování a rozhodnutí se.

Po podpisu smlouvy je sestaven individuální plán péče. Při předání smlouvy je klient seznámen se svým klíčovým pracovníkem provádějícím domluvené úkony služby. Všechny písemnosti a sběr dat související s osobou žadatele jsou uloženy v kanceláři sociálního pracovníka v zabezpečené kartotéce. Pečovatelskou službu lze zavést pouze za předpokladu, že zájemce službu skutečně potřebuje, tzn. že, není schopen se o sebe a domácnosti postarat sám. Nedojde-li k dohodě mezi potřebami klienta a možnostmi služby jsou klientovi nabízeny i jiné možnosti řešení (např. jinou vhodnou službou).

Formulář Žádost o poskytování Pečovatelské služby

Formulář si je možné opatřit několika způsoby:
    - vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese: http://www.cssdecin.cz/index.php/dokumenty-formulare/category/1-pecovatelska-sluzba
    - dožádáním u sociálního pracovníka Pečovatelské služby; k tomu účelu využijte: viz Kontakty (Pečovatelská služba) v záložce Obecné informace
    - žádat písemně na adrese: Pečovatelská služba, Krásnostudenecká 1362/104a, 405 02, Děčín IV,
    - vyžádáním při osobní návštěvě na uvedené adrese

Odkud sociální službu Pečovatelská služba zajišťujeme?

Zázemí terénních i ambulantních pracovníků se nachází v Děčíně VI - Letná, na okraji obytné zóny v klidném prostředí mezi koncem sídliště Želenice a vilkovou čtvrtí poblíž garáží a rozvodny ČEZ. K cestě lze využít autobus MHD s číslem 201 a 207 - zastávka Žatecká. Rovně od zastávky je cca 500 m vzdálená budova bývalého domu s pečovatelskou službou, zázemí Pečovatelské služby je situováno samostatným vchodem v zadní části objektu v přízemí.

Děčín VI, Krásnostudenecká 1362/104a - odkaz na www.mapy.cz

Kontakty

Jméno, funkce, příp. pracoviště
Telefon - mobil
email
Mgr. Lenka Baldinusová
vedoucí oddělení pečovatelské služby
731 609 774 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Irena Urválková
sociální pracovnice
731 609 776 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi