Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že Centrum sociálních služeb Děčín jako správce osobních údajů, splňuje zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), a tedy že:
• zpracovává osobní údaje jen na základě platného právního důvodu (především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu),
• plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožňuje uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává osobní údaje, které mu jednotlivé subjekty údajů poskytly samy, a to z následujících důvodů:

1. Klienti: plnění smlouvy (smlouva o poskytnutí sociálních služeb), vedení sociální a zdravotní dokumentace, fakturace zdravotním pojišťovnám, správa financí klienta, evidence klientů ohrožených při odchodu ze zařízení, marketing – propagace zařízení a jím poskytovaných služeb.
2. Žadatelé o službu: zpracování žádosti o službu a evidence žadatelů.
3. Blízké osoby klientů: poskytování informací o klientovi.
4. Zaměstnanci: plnění smluv (pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), mzdová a personální agenda, administrativní informační systém, evidence pracovních úrazů, karta osobních ochranných pracovních prostředků, marketing – propagace zařízení a jím poskytovaných služeb.
5. Osoby blízké zaměstnance: uplatnění daňového zvýhodnění.
6. Uchazeči o zaměstnání: výběrové řízení a evidence uchazečů.
7. Dobrovolníci: plnění smlouvy o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby.
8. Dodavatelé – fyzické osoby: plnění smlouvy.
9. Dárci, sponzoři: plnění smlouvy.
10. Stážisté a praktikanti: plnění smlouvy.

Centrum sociálních služeb Děčín usiluje o ochranu osobních údajů všech subjektů v maximální možné míře. Přijímá a udržuje veškerá možná a dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Jaké osobní údaje Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává?
Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Zpracovávanými osobními údaji jsou především identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail apod.) a další osobní údaje (výše příjmů, číslo bankovního účtu, dosažené vzdělání apod.), případně zvláštní (citlivé) osobní údaje (zdravotní stav, fotografie obličeje).

Každý subjekt údajů:
• má právo na informace o zpracování osobních údajů (jaké jeho osobní údaje zpracováváme a proč),
• má právo na doplnění, opravu nebo změnu osobních údajů, pokud zjistí, že jsou zpracovávané osobní údaje neaktuální, chybné nebo neúplné,

IČ: 71 23 58 68
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
28. října 1155/2
405 02 Děčín 1
tel.: 412 591 230
IČ: 71 23 58 68
č.ú.: 78-5305490277/0100
www.cssdecin.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

příspěvková organizace Statutárního města Děčín
• má právo na vymazání osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR. V některých případech je správce vázán zákonnou povinností a musí některé osobní údaje archivovat po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě správce vymaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
• má právo na omezení zpracování osobních údajů, a to v případech stanovených v GDPR,
• má právo kdykoliv odvolat souhlas, který udělil pro zpracování svých osobních údajů. V případě potřeby se lze na správce osobních údajů obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.
• má právo na přenositelnost osobních údajů,
• má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že s jeho osobními údaji správce nezachází v souladu se zákonem.

Všichni zaměstnanci Centra sociálních služeb Děčín, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru.

Centrum sociálních služeb Děčín předává osobní údaje jednotlivých subjektů pouze třetím osobám, které jsou zpracovateli, se kterými správce spolupracuje na základě smlouvy, nebo třetím osobám, které jsou v souladu s platnými právními předpisy oprávněny požadovat jejich sdělení. Těmito třetími osobami jsou např. krajský úřad Ústeckého kraje, město Děčín, úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorský úřad, banky apod. Konkrétní informace podá na vyžádání správce.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018
PhDr. Skalová Jana
ředitelka Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

 

POVĚŘENEC GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., 28. října 1155/2, Děčín 1 paní Jana Prouzová.
Pověřenec organizace: Jana Prouzová
Telefon: 412 593 407
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi