Pečovatelská služba

Poslání sociální služby Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče klientovi ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých klientů. Při výkonu činnosti je vždy respektována klientova důstojnost a jeho lidská práva.

Rozsah poskytovaných služeb

Pečovatelská služba je poskytována klientům v rozsahu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • fakultativní služby

 

Provozní doba Pečovatelské služby

 pondělí – neděle od 07.00 do 21.00 hod.

 

Cíle sociální služby Pečovatelská služba

Udržení klientů co možná nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, s individuální podporou vycházející z potřeb klienta (poskytování základních a fakultativních pečovatelských služeb). Cílem je poskytovat klientovi služby, které sám nezvládá.

Cílová skupina Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány klientům bez omezení věku.

Působnost a forma poskytování Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v přirozeném prostředí klientů, tj. v místě bydliště klienta v rámci města Děčín.

  • Terénní forma – v bytech klientů
  • Ambulantní forma – dle individuálních potřeb a vymezených časech ve střediscích osobní hygieny (bezbariérové koupelny) na adresách:

           - Děčín VI, Krásnostudenecká 1525/30
           - Děčín IX, Jindřichova 337

 

Jak využít našich služeb?

O službu lze požádat telefonicky, písemně, osobně, elektronicky. Na webové adrese www.cssdecin.cz je k dispozici Žádost o poskytování Pečovatelské služby a aktuální dokumenty - sazebníky. Zájemce je zařazen a zapsán do „evidence žadatelů“, sociální pracovník provádí v dohodnutém termínu sociální šetření (jednání s žadatelem) v místě trvalého bydliště zájemce nebo jeho zástupce. Zjišťují se očekávání, potřeby a cíle klienta, kterými se má služba naplnit. Uživatel je poskytovatelem seznámen s podmínkami, možnostmi a rozsahem služby, ceníkem nabízených služeb, s vnitřními pravidly služby a s postupy v případě vyřizování stížností. V případě oboustranné shody a dohody (v jakém rozsahu, druhu, četnosti a za jakou cenu bude služba využívána), se vypracovává Smlouva o poskytování služby a to výhradně v písemné podobě. Následně se ponechává čas na důkladné prostudování a rozhodnutí se.

Po podpisu smlouvy je sestaven individuální plán péče. Při předání smlouvy je klient seznámen se svým klíčovým pracovníkem provádějícím domluvené úkony služby. Všechny písemnosti a sběr dat související s osobou žadatele jsou uloženy v kanceláři sociálního pracovníka v zabezpečené kartotéce. Pečovatelskou službu lze zavést pouze za předpokladu, že zájemce službu skutečně potřebuje, tzn. že, není schopen se o sebe a domácnosti postarat sám. Nedojde-li k dohodě mezi potřebami klienta a možnostmi služby jsou klientovi nabízeny i jiné možnosti řešení (např. jinou vhodnou službou).

Formulář Žádost o poskytování Pečovatelské služby

Formulář si je možné opatřit několika způsoby:
    - vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese: http://www.cssdecin.cz/index.php/dokumenty-formulare/category/1-pecovatelska-sluzba
    - dožádáním u sociálního pracovníka Pečovatelské služby; k tomu účelu využijte: viz Kontakty (Pečovatelská služba) v záložce Obecné informace
    - žádat písemně na adrese: Pečovatelská služba, Krásnostudenecká 1362/104a, 405 02, Děčín IV,
    - vyžádáním při osobní návštěvě na uvedené adrese

Odkud sociální službu Pečovatelská služba zajišťujeme?

Zázemí terénních i ambulantních pracovníků se nachází v Děčíně VI - Letná, na okraji obytné zóny v klidném prostředí mezi koncem sídliště Želenice a vilkovou čtvrtí poblíž garáží a rozvodny ČEZ. K cestě lze využít autobus MHD s číslem 201 a 207 - zastávka Žatecká. Rovně od zastávky je cca 500 m vzdálená budova bývalého domu s pečovatelskou službou, zázemí Pečovatelské služby je situováno samostatným vchodem v zadní části objektu v přízemí.

Děčín VI, Krásnostudenecká 1362/104a - odkaz na www.mapy.cz

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi