& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odprodej majetku

Vytvořeno: čtvrtek 13. duben 2017 7:49

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. se sídlem 28.řína 1155/2, Děčín I nabízí k úplatnému převodu trvale nepotřebný majetek specifikovaný v příloze č. 1 s uvedením minimální nabídkové ceny, která je v daném místě a čase obvyklá. Uvedený majetek je funkční, avšak pro ztrátu a zastarání svých technických a funkčních vlastností dále nemůže sloužit svému účelu pro potřeby organizace. O předmětný nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná statutárním městem Děčín, proto je tímto nabízen za účelem úplatného převodu. Prodej jednotlivých zařízení se uskuteční formou soutěže obálkovou metodou. Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou. V případě stejné ceny bude rozhodovat pořadí podání nabídek.

 

Nabídky předkládejte v zalepené obálce s označením „ Nabídka - majetek“ včetně:

- cena vyjádřená číslem a slovy, v korunách českých, údaj nesmí být přeškrtnutý nebo přepisovaný,

- pokud návrh předkládá navrhovatel v zastoupení, pak doloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny

- v návrhu musí být uveden kontakt na zájemce

- návrh musí být datován a podepsán,

- návrh musí být předložen v českém jazyce.

Soutěžní návrhy budou podány písemně na adresu: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 28. října 1155/2 405 02 Děčín I

V období od 18. 8.2017 do 18.9.2017 12:00 hodin poštou nebo osobně.

V případě zájmu o doplňující informace a prohlédnutí majetku volejte na tel.: Mgr. Baldinusová Lenka 731 609 774

Otevírání obálek je neveřejné.

Vybraný navrhovatel bude informován a je povinen uzavřít s vyhlašovatelem kupní smlouvu o prodeji movité věci a zaplatit kupní cenu za předmět prodeje do 10 dnů od doručení oznámení o přijetí návrhu, a to buď v hotovosti do pokladny Centra sociálních služeb Děčín, p. o., 28. října 1155/2, Děčín I (3 patro, dveře č. ) nebo na účet organizace 78-5305490277/0100 KB, variabilní symbol číslo kupní smlouvy. Předmět prodeje bude zájemci předán až po úplném zaplacení kupní ceny určeným způsobem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:

- dodatečně změnit podmínky výběrového řízení nebo zrušit výběrové řízení

- odmítnout všechny předložené návrhy

Změny podmínek výběrového řízení zveřejní na www.cssdecin.cz Navrhovatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich návrhů a podkladů s ním předaných.

Přílohy:

Oznámení

Fotodokumentace

Příloha č.1

Návrh Kupní smlouvy

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi